Category: Suomeksi

Kelan viisi haastetta koneoppimisessa

Katsoin YouTube-videon Machine Learning for Kela, jossa Kelan Ari Vähä-Erkkilä kertoo Alexander Jungin opettaman koneoppimiskurssin opiskelijoille Kelan koneoppimisprojekteista. Tiivistän tässä blogiartikkelissa keskeiset haasteet algoritmisessa päätöksenteossa Kelan kannalta.

Kelan viisi koneoppimishaastetta

HAASTE 1: Tarkkuuden vaatimus on suuri: jokaisen numeron takana on ihminen, siksi varaa virheisiin ei ole (ja on annettava valitusmahdollisuus, jonka käsittelee ihminen). Tyypillisesti mikään algoritmi ei kuitenkaan anna 100% tarkkuutta. Voi tapahtua kahdentyyppisiä virheitä: vääriä positiivisia ja vääriä negatiivisia, eli malli antaa myönteisen tukipäätöksen vaikka ei pitäisi antaa, tai malli antaa kielteisen päätöksen, vaikka tuki olisi pitänyt myöntää. Tarkkuuden ongelma on suurin este tukipäätösten automaatiossa.

RATKAISU: Pitää olla ”ihminen luupissa” (eng. human in the loop), eli mahdollista päätöksestä valittaminen ja sen käsittely Kelan asiantuntijan toimesta. Tämä on tärkeää, koska lain soveltamiseen voi liittyä tulkintaa, ja kaikki Kelan päätökset perustuvat lakiin.

HAASTE 2: Lait eivät ole yhteensopivia koodin kanssa.

RATKAISU: Tukia koskevat lait pitäisi kirjoittaa eri tavalla, niin että niissä huomioidaan siirtäminen koneoppimisjärjestelmiin (laki ==> koodi).

HAASTE 3: Lait muuttuvat, jolloin malli joka toimii vanhalla lailla ei välttämättä toimi uudella järjestelmällä. Koneoppiminen toimii tässä ympäristössä huonommin kuin sääntöpohjainen päätöksenteko.

RATKAISU: Sovella sääntöpohjaisia malleja, ei koneoppimista.

HAASTE 4: Tietojärjestelmät eivät ole täysin kitkattomasti yhteydessä — esim. oppilaitoksilta saadaan tieto hyväksytyistä opiskelijoista, mutta kaikilla edunsaajilla ei ole pankkitiliä, joten maksatusta ei voida automatisoida.

RATKAISU A: Sovella manuaalisia prosesseja silloin kun ei voida automatisoida.

RATKAISU B: Julkisten API-rajapintojen kehittäminen.

HAASTE 5: Väärinkäyttö. Automaattisesta päätöksenteosta (kuten manuaalisestakin) voi löytyä virheitä, joita ihmiset hyväksikäyttävät saadakseen aiheettomia tukia. Esimerkiksi jos päätöksen saa heti koneelta, tuenhakijat voivat negatiivisen päätöksen saadessaan alkaa kokeilla eri arvoja saadakseen positiivisen päätöksen koneelta.

RATKAISU: Valvo väärinkäytöksiä automaattisesti ja manuaalisesti.

Muita haasteita

Muita Arin mainitsemia haasteita ovat:

 • kymmenien erilaisten mallien hallinta ja testaaminen
 • datan hallinta, niin että se on kätevästi eri mallien käytössä
 • koneoppimisen ja sääntöpohjaisten mallien yhdistäminen,
 • mahdollinen puolueellisuus ihmisten ja koneiden toimesta
 • suomen kielen erityisluonteisuus (parhaat mallit ovat englannin kielelle)
 • henkilökohtaisen datan arkaluonteisuus ja sen tuomat rajoitukset partnerien hyödyntämiseen
 • ja organisaation muutosjohtaminen (uudet roolit ja koneoppimista tukevat toimintatavat pitää luoda).

Johtopäätös

Vaikka automaattinen päätöksenteko saattaa vaikuttaa helpolta vaihtoehdolta Kelalle (”annetaan tekoälyn hoitaa”), ongelmat ovat käytännön yksityiskohdissa. Pienet kitkatekijät tekevät täydellisen automaation Kelan käyttöön mahdottomaksi.

Paras ratkaisu on soveltaa automaatiota kahdella tavalla: (a) Kelan työntekijöiden ongelmien ratkaisuun eli työprosessien tukemiseksi ja (b) tarkoin rajattujen teknisten ongelmien ratkaisuun (esim. paperihakemusten muuttaminen automaattisesti tekstiksi, jolloin kenttien tiedot voidaan automaattisesti syöttää tietokantaan).

Automaattinen päätöksenteko ei ole riskitöntä, joten varasuunnitelmia ja valvontaa tarvitaan. Päätöksiin voi myös liittyä tulkintaa, jota kone ei missään tapauksessa voi tehdä. Tämän vuoksi tukien käsittelijöitä ei voi korvata algoritmilla.

Koneppimisteknologiat, joista Kela voi hyötyä:

Mielestäni etenkin seuraavat teknologia voivat olla hyödyllisiä:

 • syväoppiminen (eng. deep learning) — tekstintunnistus, chatbot-järjestelmät
 • päätöspuupohjaiset mallit (esim. RandomForest), koska nämä antavat tulkinnan jokaiselle päätökselle

Kuten Kelan analyysi osoittaa, koneoppiminen ei ole ratkaisu päätöksenteon täydelliseen automatisointiin. Sen sijaan se voi olla hyödyllinen työkalu osaprosessien tehostamiseen.

Googlen toimintaperiaatteet eettisille algoritmeille

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kirjoitti kesäkuussa 2018 blogipostauksen Googlen eettisistä algoritmiperiaatteista. Tiivistän tässä sen ydinkohdat suomeksi.

Googlen tavoitteet tekoälysovelluksille

Kehittäessään tekoälysovelluksia Google pyrkii ottamaan huomioon seuraavat tavoitteet.

1. Ole sosiaalisesti hyödyllinen.

Uusi teknologia koskettaa yhä enemmän yhteiskuntaa kokonaisuutena. Tekoälyteknologian vaikutust tuntuu monilla eri aloilla, esimerkkeinä terveydenhuolto, turvallisuus, energia, kuljetus, teollisuus ja viihde. Googlen näkemys on, että kokonaishyödyt näillä aloilla ylittävät huomattavasti ennakoitavissa olevat riskit ja haitat. Google pyrkii tekemään laadukkaan ja täsmällisen tiedon saataville samalla kunnioitaen eri maiden kulttuurisia, sosiaalisia ja oikeudellisia normeja.

2. Vältä epäreilun puolueellisuuden luontia tai vahvistamista.

AI-algoritmit ja data voivat heijastaa, vahvistaa tai vähentää kohtuuttomia ennakkoluuloja. Google pyrkii välttämään epäoikeudenmukaisia ​​vaikutuksia ihmisiin, erityisesti liittyen arkaluonteisiin ominaisuuksiin, kuten rotuun, etniseen alkuperään, sukupuoleen, kansalaisuuteen, tuloihin, seksuaaliseen suuntautumiseen, ja poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen.

3. Rakenna ja testaa turvallisuutta.

Google kehittää ja soveltaa vahvoja turvallisuus- ja turvallisuuskäytäntöjä, jotta vältytään tahattomilta vahingoilta AI-sovelluksissa. Google suunnittelee tekoälyjärjestelmät uusimman turvallisuustutkimuksen parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tarvittaessa AI-tekniikoita testataan kontrolloiduissa ympäristöissä ja niiden toimintaa seurataan käyttöönoton jälkeen.

4. Ole vastuullinen ihmisille.

Google suunnittelee AI-järjestelmiä, jotka tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden antaa palautetta, nähdä algoritmin valintoihin liittyviä selityksiä ja valittaa mahdollisista epäkohdista. Googlen AI-teknologia on ihmiskeskeistä ja antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa.

5. Sisällytä tietosuojasuunnitteluperiaatteet.

Google yhdistää tietosuojaperiaatteet AI-teknologioiden kehittämiseen ja käyttöön. Käyttäjiä tiedotetaan heidän tietojensa käytöstä ja siihen pyydetään suostumus. Lisäksi Google kehittää yksityisyyden suojaa tukevia ohjelmistoarkkitehtuureja, jotka tukevat avoimuuden periaatetta ja mahdollistavat tiedon käytön valvonnan.

6. Ylläpidä korkeatasoista tieteellistä huippuosaamista.

Teknologinen innovaatio perustuu tieteelliseen menetelmään ja avoimen tutkimuksen sekä yhteistyön periaatteisiin. AI-työkalujen avulla on mahdollista kehittää tieteellistä tutkimusta kriittisillä aloilla, kuten biologia, kemia, lääketiede ja ympäristötieteet. Google pyrkii investoimaan korkeatasoiseen tieteelliseen huippuosaamiseen.

Lisäksi Google tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tukeakseen huippututkimusta ja kehittääkseen tieteellisesti päteviä ​​lähestymistapoja. Google lisää tekoälytietoisuutta julkaisemalla opetusmateriaaleja, parhaita käytäntöjä ja tutkimustietoa, joiden avulla eri toimijat voivat kehittää hyödyllisiä AI-sovelluksia.

7. Käyttötarkoituksia, jotka noudattavat näitä periaatteita.

Monilla tekniikoilla on useita käyttötarkoituksia. Tekoälysovellusten kehittämisessä on tärkeää mieltää ja ymmärtää sen mahdolliset käyttötarkoitukset, mukaanlukien mahdollinen väärinkäyttö. Kehittäessään tekoälysovelluksia Google pyrkii arvioimaan haitallisen käytön riskiä seuraavien kriteereiden pohjalta:

 • Ensisijainen tarkoitus ja käyttö: mikä on teknologian tai sovelluksen ensisijainen tarkoitus ja todennäköinen käyttö? Miten se soveltuu mahdolliseen haitalliseen käyttöön?
 • Ainutlaatuisuus: onko kehitetty teknologia ainutlaatuinen tai yleisesti saatavilla? Onko sen jakelua mahdollista rajoittaa?
 • Mittakaava: onko kehitetyllä teknologialla mahdollisesti kriittinen vaikutus? Millä tavalla?
 • Googlen osallistumisen luonne: tarjoaako Google yleiskäyttöisiä työkaluja, integrointeja vai mukautettuja ratkaisuja?

Musta lista

Google ei aio kehittää teknologioita, jotka täyttävät seuraavat tuntomerkit:

 • Teknologiat, jotka aiheuttavat tai todennäköisesti aiheuttavat yleistä haittaa. Jos on olemassa merkittäviä haittoja, Google tekee kehitystyötä ainoastaan mikäli odotetut hyödyt ovat huomattavasti suurempia kuin riskit.
 • Aseet tai muut teknologiat, joiden pääasiallinen tarkoitus on aiheuttaa ihmisten loukkaantuminen tai vahingoittaminen.
 • Teknologiat, jotka keräävät tai käyttävät tietoa tavalla, joka rikkoo kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja.
 • Teknologiat, joiden tarkoitus on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien periaatteiden kanssa.

Vaikka Google ei kehitä tekoälyä aseellisiin tarkoituksiin, se tekee yhteistyötä hallitusten ja armeijan kanssa monilla muilla aloilla. Näihin kuuluvat kyberrikollisuus, koulutus, sotilasrekrytointi, veteraanien terveydenhuolto ja pelastustoimi.

Tekoälyn vaikutusten huomiointi pitkällä aikavälillä

Googlen tavoitteena on olla mukana algoritmien eettisyyttä edistävässä toiminnassa pitkällä aikavälillä. AI-teknologioiden kehittyessä Google pyrkii tekemään poikkitieteellistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tukeakseen eettisten periaatteiden huomioimista tekoälyteknologian kehityksessä ja soveltamisessa. Liiketoimintanäkökulmasta Google on valmis tekemään lyhyen tähtäimen kompromisseja toimiakseen eettisten arvojen mukaisesti.

Algoritmipaniikki

Yhteiskuntakeskustelua algoritmeista on paikoin ahdistavaa seurata.

Ihmiset, jotka eivät ymmärrä algoritmeista, antavat niille supervoimia. Media tekee parhaansa lietsoakseen algoritmipelkoa.

Kyllä, on totta että algoritmien käytössä on riskejä. Mutta hyvin usein algoritmeja pidetään syntipukkeina ihmisten toimille.

Esimerkkikommentti eräästä Amazonin rekrytointialgoritmin havaittuja ja väitettyjä puutteita koskevasta LinkedIn-keskustelusta: ”Vaikka data jollain ihmeen kaupalla heijastelisikin 100% tasa-arvosta tilannetta (ei realistista), kyllä lopputuloksen saa vielä algoritmeilla pilattua!”

Kommentti sisältää väärää tietoa — koska algoritmi on yhtä hyvä kuin sinne syötetty data — mutta kuvastaa hyvin valloillaan olevasta ”paha algoritmi” -mentaliteetista.

Toinen esimerkki on Yhdysvaltain viimekertainen vaalitulos: on olemassa yleinen myytti siitä, että Cambridge Analytica -yhtiön ”algoritmit” saivat ihmiset maagisesti äänestämään tahtoaan vastaan. Kuvaavia tästä harha-ajattelusta ovat tämänkaltaiset väitteet: ”Facebook let Trump use AI to win the 2016 election”, joita poliittisesti puolueelliset toimittavat lietsovat.

Sami Kuusela jakoi oheisen pilakuvan Facebookissa. Mielestäni tämä tiivistää hyvin algoritmipaniikin luonteen.

algoritmipaniikki

Mistä algoritmipaniikki sitten johtuu?

Tunnistan algoritmipaniikkiin kolme syytä:

 • Pelko tuntemattomasta — kautta historian, ihmiset ovat pelänneet sitä mitä eivät ymmärrä. Suurin syy algoritmipaniikkiin on puutteellinen ymmärrys niiden toiminnasta. Kun ei tiedetä kuinka algoritmit toimivat, niille on helppo keksiä supervoimia. Mutta mitä enemmän tunnet algoritmeja, sitä enemmän ymmärrät niiden puutteet. Ne ovat erehtyväisiä ennustuksissaan, täysin riippuvaisia annetusta datasta, eivätkä järkeile, sovella tai millään lailla toimi itsenäisesti rajatun tehtävän ulkopuolella. Algoritmit eivät ole tekoälyä, ne ovat teknisiä reseptejä.
 • Pelko syrjäytymisestä — kuten luddiitit aikoinaan, nykyajan tietotyöläiset pelkäävät enenevissä määrin syrjäytymistä työmarkkinoilta algoritmien toimesta. Tämä on toinen myytti, jonka taloustieteilijät ja historia aikanaan, tulee osoittamaan vääräksi. Talous muuttuu ja uusia työtehtäviä syntyy korvaamaan vanhat, pääasiassa koska ihmisten tarpeet ja halut ovat rajattomia. Kuitenkin on fakta, että automaatio korvaa tiettyjä työtehtäviä ja väistämättä tämä johtaa tietynlaiseen antipatiaan koneita kohtaan: ”tyhmä kone vei mun työn”.
 • Antropomorfismi — jos termi ei ole tuttu, se tarkoittaa inhimillisten ominaisuuksien liittämistä eläimiin, elottomiin esineisiin tai kuvitteellisiin kohteisiin (lähde). Algoritmien tapauksessa niihin liitetään tahtotiloja ja motiiveja, kuten valta, päätöksenteko, tietoisuus… Algoritmeihin projisoidaan ihmispiirteitä ja niitä syytetään ikään kuin ne olisivat elollisia olentoja. Algoritmi ei kuitenkaan ole elävä olio, toimija tai päätöksentekijä. Se on vain kasa tekstiä, resepti joka toteuttaa mitä ihminen haluaa (usein vajavaisesti, koska sille annetut käskyt ovat vajavaisia).

Johtopäätös

Hyvässä ja pahassa, algoritmeille ei saa antaa liikaa valtaa. Niitä ei saa syyttää asioista, joissa ihminen on vastuussa. Niitä ei myöskään saa ylentää erehtymättömiksi jumalolennoiksi. Algoritmi on — yhä edelleen — resepti, ei itse lääke.

Reilua koneoppimista: Keskeisiä kysymyksiä algoritmisen päätöksenteon eettisestä ulottuvuudesta

Heinäkuussa 2018 pidettiin Tukholmassa viides FATML-työpaja kansainvälisen koneoppimiskonferenssin yhteydessä (International Conference on Machine Learning, ICML2018).

FATML tulee sanoista Fair (reilu), Accountable (vastuullinen), Transparent (läpinäkyvä), Machine Learning (koneoppiminen), eli kyseessä on Reilu, Vastuullinen ja Läpinäkyvä Koneoppiminen (RVLK näin suomeksi).

Tiivistän tässä artikkelissa työpajan keskeiset kysymykset [1] suomen kielellä.

REILUUS

Kuinka määritellä, mitata ja käsitteellistä koulutusdataa koneoppimismalleille? Keskeisenä tavoitteena on suunnitella tiedonkeruumenetelmiä, jotka rajoittavat (mahdollisesti puolueellisten) ennustusten vaikutusta. Jatkokysymys: Miten voimme käyttää lisätietolähteitä mallin koulutukseen liityviä ongelmia? Juhanin (toinen algoritmitutkimuksen tutkija) kanssa olemme aiemmin määritelleet, että ”hyvä koneoppiminen on reilua koneoppimista”, liittyen koulutusdatan tasapainottamiseen (epätasapainoinen data on yksi keskeinen syy mallien mahdolliseen puolueellisuuteen).

Mitkä ovat mielekkäitä formaaleja oikeudenmukaisuuskriteerejä? Mitkä ovat niiden rajoitukset? Klassinen vastaus, kun kysytään ”Onko koneelle mahdollista opettaa moraalia” on: Kyllä, jos osaat määritellä moraalin matemaattisesti. Sanana koneoppiminen on harhaanjohtava, koska ihmiset mieltävät koneen oppimisen samanlaiseksi kuin ihmiset oppiminen, johon liittyy abstraktioiden, käsitteiden ja sosiaalisten suhteiden mieltämistä. Kone ei opi mitään tällaista, vaan se ainoastaan ratkaisee matemaattisia kaavoja.

Kone ei ole älykäs eikä se opi, vaan se laskee tehokkaammin kuin ihminen. Tällöin moraalin ratkaisemiseksi ongelma pitää asettaa matemaattiseen muotoon. Koska tässä ei vielä ainakaan toistaiseksi ole onnistuttu, toiseksi paras ratkaisu on rajoittaa koneen päätöksentekovaltaa — kriittisissä päätöksissä ihmisen pitää niinsanotusti ”painaa nappia”, koska päätöksentekoon liittyvät abstraktiot ovat koneelle vieraita. Tekoäly (tarkemmin: koneoppiminen) on siis enemmänkin päätöksenteon tukijärjestelmä (eng. Decision Support System) kuin itsenäinen päätöksentekijä.

Pitäisikö meidän johtaa oikeudenmukaisuuden määritelmät laista? Ovatko muodolliset oikeudenmukaisuuskriteerit yhteensopivia lain kanssa? Kuten oikean ja väärän kanssa, koneella ei myöskään ole minkäänlaista ymmärrystä laittomasta tai laillisesta toiminnasta, ellei sitä erikseen ohjelmoida. Eri maiden oikeusjärjestelmät eroavat merkittävästi toisistaan, mikä vaikeuttaa yleismaailmallisen järjestelmän kehittämistä. Lähinnä koneoppimista on kirjoitettujen lakien järjestelmät (eng. code law), jossa eri rikoksille on luotu suhteellisen tarkat määritelmät ja rangaistukset. Kuitenkin lakien soveltamiseen liittyy lähes aina keskeisenä osana tulkinta, ja on hankala kuvitella, että päätöksentekoa uskallettaisiin antaa koneelle.

Soveltaen aikaisempaa ajattelua päätöksentekojärjestelmästä, koneoppiminen voisi kuitenkin toimia oikeusjärjestelmän osana esimerkiksi niin, että se antaisi puolueettoman suosituksen koodatun todistusaineiston ja aikaisempien päätösten perusteella. Lakien soveltamisessa on havaittu puolueellisuutta, jota kone voisi paikata. Kuitenkin viime kädessä koneen päätöksentekoa ei voi pitää esimerkiksi rikoslain alaisena, sillä kone tai algoritmi ei ole oikeustoimikelpoinen. Sen sijaan oikeussubjektit, esimerkiksi algoritmeja kehittävät suuryritykset, ovat hyvinkin vastuussa teoistaan, ja niiden tuleekin kiinnittää huomiota algoritmisen päätöksenteon lainmukaisuuteen.

Kuinka voimme käyttää syy-seuraamusanalyysin keinoja koneoppimisen oikeudenmukaisuuden arviointiin? Voiko syy-seuraussuhde johtaa toimiviin suosituksiin ja toimenpiteisiin? Nämä kysymykset liittyvät keskeisesti koneoppimisen merkittävään rajoituksen – järkeilyn ja logiikan puutteeseen. Niinsanottu kausaalinen järkeily (eng. causal reasoning) ei edusta koneoppimisen valtavirtaa, vaikka viime aikoina tutkimus sitä kohtaan on jälleen kasvanut (järkeily nähtiin tekoälyn alkuvaiheen tutkimuksessa yhtenä kehityspolkuna, mutta se ei ole toistaiseksi realisoitunut toimiviin algoritmeihin). Syy-seuraussuhteet edellyttävät ymmärrystä maailmasta, jota tyypillisillä koneoppimismalleilla ei ole.

Voimmeko kehittää syrjinnän määritelmiä, jotka ylittävät datajakaumiin liittyvät rajoitukset, kuten väestörakenteen pariteetin tai voimajakaumat? Tämä kysymys liittyy aiemmin mainitsemaani datan tasapainottamiseen. Lääketieteen alalla koneoppimismalleja on sovellettu ehkä järkevimmin tässä suhteessa, sillä niissä populaation segmentointi on perinteisesti ollut tärkeää. On kehitetty keinoja arvioida tiettyjen piirteiden vaikutusta mallin antamiin ennustuksiin (esim. SHAP– ja LIME-menetelmät) sekä useita menetelmä tasapainottamiseen (esim. SMOTE, ADASYN), ja lisäksi mallin ennustuksia voi tarkastella luokkakohtaisesti. Kuitenkin juuri RVLK-kontekstissa näiden tekniikoiden sopeuttaminen ja soveltaminen on tärkeää, ja siitä on suhteellisen vähän käytännön esimerkkejä.

Kenen pitäisi päättää, mikä on oikeudenmukaista, jos oikeudenmukaisuus tulee koneoppimistavoitteeksi? Etenkin nykyisessä sosiaalisen median ”toksisessa” eli vihamielisessä ympäristössä jokainen ryhmä kokee olevansa oikeassa. Kysymyksenä on silloin, voimmeko määritellä universaalisti pätevät oikeudenmukaisuuden kriteerit, vai omaksummeko arvorelativismin? Jälkimmäisessä tapauksessa oikeudenmukaisuuden soveltamisesta tulee toisaalta haasteellisempaa, koska näkemykset siitä vaihtelevat, mutta toisaalta, mikäli löydämme päällekkäisyyttä eri arvokäsitysten välillä, sovellettavasta moraalikoodistosta saattaa tulla helpommin toteuttava.

Onko olemassa vaaraa oikeudenmukaisuuden alistamisessa laskennalliseksi ongelmaksi? Aiemmin mainitsin haasteet moraalin eksaktissa määrittelyssä, mutta on myös aiheellista pohtia koko tavoitteen järjellisyyttä. Mikäli kuvittelemme määrittelevämme koneoppimisen eettiset säännöt täydellisesti, saattaa se johtaa algoritmien vallan merkittävään lisäykseen. Jos olimmekin väärässä, olemme nyt antaneet vallan toimijalle, joka noudattaa virheellistä kaavaa.

Mitkä ovat algoritmisten kokeiden ja etsinnän yhteiskunnalliset vaikutukset? Miten voimme hallita haittapuolia, joita tällainen kokeilu voi aiheuttaa yksilöille? Niinsanotut sosiaaliset eksperimentit ovat tärkeitä, jotta algoritmien vaikutusta reaalimaailmaan voidaan mitata. Tunnettu esimerkki on tutkimus, jossa Facebook manipuloi käyttäjien uutisvirtaa näyttämällä negatiivisempia tai positiivisempia julkaisuja. Tämä tutkimus tehtiin vuonna 2014, eikä se nykyisessä ilmapiirissä välttämättä läpäisisi monenkaan yliopiston IBR-prosessia (Institutional Review Board). Kuitenkin tällaisia tutkimuksia, vaikka ne saattavat aiheuttaa mielipahaa tai muita väliaikaisia haittapuolia, tarvitaan algorimien ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. Väittäisin, että kyseisenkaltaisia tutkimuksia tarvitaan paljon lisää, jotta voidaan puhkaista algoritmien kehittäjien omat sisäiset kuplat ja harhakuvitelmat käyttäjien käyttäytymisestä.

VASTUULLISUUS

Mitä ihmisen toteuttama arviointi sisältäisi, jos mallit olivat käytettävissä suoraan tarkastukseen? Tämä kysymys koskee koneoppimisen auditointia reiluuden varalta. Ei ole lainkaan selvää, mitkä ovat tällaisen analyysin ohjenuoria. Aiemmin olen tässä blogissa määritellyt, että koneoppimisen reiluuteen liittyvät haasteet saattavat johtua joko (a) niiden kehittäjien puolueellisista valinnoista, (b) algoritmin eli matemaattisen kaavan mallista, tai (c) epätasapainoisesta datasta. Käyttäen näitä seikkoja perusperiaatteena koneoppimisen reiluuden auditointi varmasti sisältäisi algoritmin lähdekoodin arviointia, sen kehittäjän antaman eettisen lausunnon (”ethical statement”) läpikäynnin sekä algoritmin testiajon epätasapainoisella datalla, joka olisi synteettisesti tuotettu puolueellisuuksien paljastamiseksi. Toistaiseksi tällainen arviointi on vasta visio, sillä alalla ei ole vakiintuneita standardeja tai käytäntöjä sen toteuttamiseen.

Voimmeko todistaa, että algoritmi käyttäytyy jollakin tavalla ilman algoritmin paljastamista? Voimmeko saavuttaa vastuullisuutta ilman avoimuutta? Nämä kysymykset ovat kriittisiä yritysten näkökulmasta. Yrityspuolen algoritmit ovat tyypillisesti liikesalaisuuksia, joita ei haluta paljastaa koko maailmalle. Niiden tekemien päätösten tai suositusten eettinen tarkastelu on kuitenkin tärkeää. Eräänä vaihtoehtona on luoda julkisia tai kolmannen sektorin toimijoita, jotka salassapitosopimuksia noudattaen auditoivat algoritmisia päätöksentekojärjestelmiä.

Kuinka pystymme tekemään luotettavia empiirisiä mustan laatikon analyysimenetelmiä? Tämä kysymys voi olla edessä, vaikka lähdekoodiin olisikin pääsy. Etenkin neuroverkkojen tulkinta on monimutkaista, sillä niiden päätösten tarkka jäljittäminen on lähes mahdotonta. On kuitenkin kehitetty erinäisiä keinoja, jotka pyrkivät tähän mm. visualisoimalla neuroverkon tasojen aktivointeja, arvioimalla neuronipainojen tilastollisia suhteita, tai muuttamalla ei-lineaaristen algoritmien antamat tulokset lineaarisen mallin muotoon, jonka tulkitseminen on triviaalia.

LÄPINÄKYVYYS

Miten voimme kehittää tulkittavia koneen oppimismenetelmiä, jotka tarjoavat tapoja hallita mallin monimutkaisuutta ja / tai tuottaa mielekkäitä selityksiä? Selitettävyys on yksi keskeinen tutkimuskohde algoritmisessa päätöksenteossa tällä hetkellä. Järjestelmiin koitetaan luoda käyttöliittymiä, jotka tarjoavat lisätietoa esimerkiksi siitä, miksi kyseinen mainos on näytetty juuri tietylle käyttäjälle. Keskeistä näissä malleissa on käyttökokemus – tapa esittää selitykset käyttöä hankaloittamatta, pitämällä niiden yksinkertaisuus oikealla tasolla, ja valitsemalla tietoa joka vastaa käyttäjän informaatiotarpeisiin ovat osa-alueita, jotka vaihtelevat sovelluksittain ja täten vaativat empiiristä testaamista.

Voimmeko käyttää synteettista dataa oppiaksemme algoritmien sisäisestä toiminnasta? Voimmeko oppia tavoista, joilla ne epäonnistuvat reunatapauksissa? Ensimmäinen kysymys liittyy standardiaineistojen luomiseen, joilla koneoppimismalleja voitaisiin testata. Käytännössä näitä ei juuri löydy, paria poikkeusta lukuunottamatta. Koska käytännössä muuttujat eli koneoppimismallin piirteet vaihtelevat sovellusalueittain, pitäisi olla työkalu, jonka avulla voitaisiin helposti luoda epätasapainoisia datasettejä algoritmien testaamiseen eri konteksteissa. Toinen kysymys liittyy mallien kouluttamiseen silloin, kun ne epäonnistuvat eli antavat epäreiluja suosituksia. Käytännössä pitäisi pystyä osoittamaan virheet syöttämällä uutta dataa vahvistetun oppimisen (eng. reinforcement learning) muodossa. Selkeä analogia tässä on tapa, jolla lapsi oppii oikean ja väärän: väärän tekemisestä seuraa rangaistus.

Kuinka voimme käyttää peliteoriaa ja koneen oppimista rakentaaksemme läpinäkyviä, mutta kestäviä malleja, joissa käytetään palkkioita ja kustannuksia toiminnan seurauksista? Edellä mainitun vahvistetun oppimisen lisäksi rankaisun ja kannustinten vaikutusta on matemaattisesti mallinnettu peliteorian saralla jo vuosikymmeniä. Peliteoriassa agentit eli päätöksentekijät tekevät päätöksiä, joiden tulokset (eng. payoffs) määrittävät strategisen optimin. Väärällä päätöksellä on siis kustannus. Tämä analogia toimii hyvin, koska myös koneoppimismallit toimivat minimoidakseen ”kustannuksen”, joka on tyypillisesti ennustuksiin liittyvä tarkkuusvirhe.

Alaviite:

[1] 5th Workshop on Fairness, Accountability, and Transparency in Machine Learning (FAT/ML 2018)
https://www.fatml.org/schedule/2018/page/call-for-papers-2018

Mikä on klikkiotsikko?

Mikä on klikkiotsikko?

Lyhykäisyydessään klikkiotsikko tai klikkiansa (eng. clickbait) viittaa otsikkoon sekä siihen liittyvään verkkosisältöön, joka on harhaanjohtava ja houkuttelee klikkaamaan. Klikkiotsikon tarkoituksena on usein kerryttää klikkausten avulla mainostuloja. Periaatteena on, että mitä enemmän klikkejä, sitä enemmän mainostuloja.

Miksi klikkiotsikot toimivat?

Klikkiotsikko herättää tyypillisesti mielenkiinnon vetoamalla tunteisiin. Tavallisesti ihmiset klikkaavat negatiivisesti sävyttyneisiin otsikoihin enemmän kuin positiivisiin. Tämän ovat myös klikkiotsikoiden tekijät huomanneet, ja siksi monesti otsikot vaikuttavat tunnetasolla lähinnä kielteisellä tavalla. Klikkiotsikoiden tärkein missio on siis herättää tunteita ja saada klikkaamaan.

Kuinka tunnistaa klikkotsikko?

Klikkiotsikon tunnistaa tyypillisesti sensaatiohakuisesta tyylistä. Usein otsikko viestii jostakin hätkähdyttävästä ja rajoja rikkovasta asiasta, joka ilmeisesti olisi syytä tietää. Monesti lukija kuitenkin pettyy, kun lupauksia tarjonnut otsikko ei johdakaan mihinkään elämää mullistavaan tietoon. Sen sijaan otsikon takaa löytyvä verkkosisältö voi olla täysin päinvastaista kuin otsikon väittämä. Otsikkoon klikkaaminen johtaa esimerkiksi uutisartikkeliin, joka sisältää syvällisen tiedon sijaan lukemista häiritseviä mainoksia taikka muuta sisältöä kuin otsikossa on luvattu. Todellista informaatioarvoa ei välttämättä ole lainkaan.

Klikkiotsikot luovat epäluottamusta

Klikkiotsikoita saatetaan klikata jonkun aikaa, mutta ennemmin tai myöhemmin ihmiset eivät luota enää tiedonlähteeseen. Pettyminen laaduttomaan ja harhaanjohtavaan sisältöön johtaa lopulta siihen, ettei otsikoita edes klikata. Informaatioalustoille, kuten Google ja Facebook, klikkiotsikot edustavat siis riskiä käyttäjien huomion menettämisestä. Tämän vuoksi esimerkiksi Facebook on leikannut klikkiotsikoilta vaikuttavan sisällön näkyvyyttä.

Kohti parempaa uutisointia

Klikkiotsikot ovat herättäneet paljon keskustelua ja Suomessakin on niiden pohjalta perustettu klikkijournalismin vähentämiseksi esimerkiksi Klikinsäästäjä (https://klikinsaastaja.fi/).

10 suositusta tekoälyn hyödyntämiseen

Tekoälyyn perustuvat digitaaliset apulaiset, chatbotit ja monenlaiset algoritmit sekä koneellinen päätöksenteko koskettavat ihmisten arkea entistä enemmän – oltiin siitä tietoisia tai ei. Kehitysvauhti on kovaa, mutta standardointi ja vaikuttavuuden arviointi laahaavat perässä. Sen vuoksi on syytä pohtia ja herättää keskustelua siitä, mihin suuntaan tekoälyn kehitystä tulevaisuudessa ohjataan. Yksi tärkeistä kysymyksistä on:

Millaisia suosituksia tekoälyn parissa työskenteleville tulisi antaa?

Tässä artikkelissa esitellään 10 suositusta AI Now -instituutilta, joka on tekoälyn tutkimukseen erikoistunut organisaatio, koskien tekoälyn hyödyntämistä.

1. Mustia laatikkoja tulisi välttää: Erilaisten julkishallinnollisten organisaatioiden, kuten lakien toimeenpanosta, terveydenhuollosta tai koulutuksesta vastaavien organisaatioiden ei tulisi hyödyntää tekoälyn tai algoritmisten järjestelmien niin sanottuja mustia laatikoita, joiden toimintaperiaatteita ulkopuoliset eivät pysty arvioimaan. Tämä käsittää sekä organisaation sisällä luodut että kolmansilta osapuolilta lisensoidut tekoälyjärjestelmät, joiden toimintalogiikka ei ole julkista tietoa. Suljettujen koneoppimisjärjestelmien käyttö herättää huolta, ja on ehdotettu että niiden tulisi olla julkisen auditoinnin ja testauksen piirissä. Yhdysvalloissa ongelmia on aiheuttanut esimerkiksi algoritmi, jolla arvioidaan opettajia vertailemalla koulun oppilaiden menestystä suhteessa osavaltion keskiarvoon. Opettajien kansalaisoikeuksia on katsottu rikottavan järjestelmällä, sillä he eivät voi varmistaa tulosten oikeellisuutta. Lisääntynyt tietoisuus koneellisesta päätöksenteosta on samanaikaisesti lisännyt toiveita läpinäkyvyydestä. Avoimen datan hankkeita onkin käynnissä ympäri maailmaa, kuten Suomessa esimerkiksi Turun kaupungilla.

2. Läpinäkyvä testaaminen: Ennen kuin tekoälyjärjestelmä julkaistaan, kehittäjien tulisi suorittaa tarkkoja testausvaiheita, jotta varmistetaan puolueellisuuden ja virheiden minimointi. Testausvaiheen tulisi olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää sekä korostaa nimenomaan kehittäjän vastuuta. Voidaan esimerkiksi pyrkiä tasapainottamaan käyttäjille näytettävää sisältöä tai muilla tavoin pyrkiä etukäteen varmistamaan se, että koneellisen päätöksenteon haittapuolet minimoidaan.

3. Jatkuva konepäätösten seuraaminen ja arviointi: Tekoälyjärjestelmän julkaisun jälkeen kehittäjän tulisi järjestää jatkuvaa järjestelmän seurantaa soveltuen erilaisten käyttäjien ja yhteisöjen tarpeisiin. Vähemmistöryhmien näkemykset ja kokemukset tulisi asettaa jatkuvassa kehitystyössä tärkeäksi prioriteetiksi, jotta järjestelmän monipuolisuus taataan. Kehittäjän vastuun ei tulisi myöskään päättyä järjestelmän julkaisuun ja käyttöönottoon. On esimerkiksi keinoja arvioida koneoppimisalgoritmien toiminnassa vaikuttaneita datamuuttujia, ja tulkita onko päätös mahdollisesti ollut puolueellinen.

4. Toimialakohtainen tutkimus: Tarvitaan enemmän tutkimusta tekoälyjärjestelmien käytöstä työpaikoilla, kattaen esimerkiksi rekrytoinnin ja henkilöstöpalvelut. Tämänkaltainen tutkimus edesauttaisi myös automaation vaikutusten arviointia eri konteksteissa. Kaiken kaikkiaan tekoälyn vaikutus koskettaa monia aloja, joten koneellisen päätöksenteon valtaa tulisi arvioida usealta eri kantilta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää työntekijän oikeusturvaan. Esimerkiksi työhaastatteluvaiheessa on alettu hyödyntämään automatiikkaa, joka analysoi työnhakijan puhetta ja kehonkieltä sekä vertaa niitä työpaikalla parhaiten suoriutuviin. Haasteellista on kuitenkin muun muassa se, että prosessi voi vahvistaa ennakkoluuloja ja yksipuolistaa henkilöstöä.

5. Tekoälykehityksen standardit: Tulisi kehittää standardeja tutkimaan tekoälyn käyttämän data-aineiston alkuperää ja kehitysvaiheita. Tekoäly pohjautuu suuriin tietomääriin, jonka avulla muodostetaan malleja ja ennusteita. Suuret tietomäärät edustavat sen sijaan ihmiskunnan historiaa, mikä eittämättä sisältää myös puolueellisia ja ennakkoluuloisia asenteita. Siksi datan alkuperää on syytä tutkia enemmän. Koneoppimisen avulla pystytään toki havaitsemaan monenlaisia tilastollisia malleja, vaikkakin tavoite muodostaa yleistyksiä saattaakin merkitä erityisten poikkeusten huomiotta jättämistä.

6. Sovellutusympäristön huomiointi: Pitäisi laajentaa tekoälyn puolueellisuuden tutkimusta ajoittain kapeahkon teknisen lähestymistavan ulkopuolelle. Perushaasteena on, että vaikka teknisessä näkökulmassa keskitytään tavoitteiden mukaisesti optimoimaan järjestelmiä, niin oleellista on myös huomioida konepäätöksenteon toimintaympäristö. Toimintaympäristön hahmottaminen vaatii kuitenkin asiantuntijuutta esimerkiksi lainsäädännöstä, lääketieteestä tai sosiologiasta. Tämän vuoksi tekoälyn kohdalla tarvitaan poikkitieteellistä tutkimusta.

7. Tekoälyarvioinnin standardit: Vahvat auditoinnin standardit ja tekoälyn toiminnan ymmärtäminen arkielämässä on tarpeellista. Kuitenkaan tällä hetkellä ei ole olemassa vakiintuneita käytänteitä tekoälyn vaikuttavuuden arvioimiseen. Tutkimushankkeet, jotka keskittyvät tekoälyn yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ovat varsin hajanaisia niin maantieteellisesti kuin sektoritasolla. On niin julkisrahoitteisia kuin yksityisrahoitteisia hankkeita – tekoälyn valtaa tutkitaan tällä hetkellä eniten Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa on useita hankkeita käynnissä. Näiden välistä koordinaatiota tulisi kuitenkin lisätä, jotta standardien luonti olisi mahdollista.

8. Monimuotoisuuden lisääminen: Yritysten, oppilaitosten, järjestöjen, konferenssien ja muiden sidosryhmien tulisi julkaista tietoja siitä, miten esimerkiksi naiset, vähemmistöt ja muut marginalisoidut ryhmät osallistuvat tekoälyn tutkimiseen ja kehitykseen. Monimuotoisuuden puute on haaste tekoälyn kehittämisessä ja saattaa myös johtaa tekoälyn puolueellisuuden lisääntymiseen. Tekoälyn kehittäjät ovat usein miehiä ja tulevat samasta kulttuuri- ja koulutustaustasta. Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että puheentunnistusjärjestelmät eivät ”tunnista” naisen ääntä tai että digitaaliset assistentit estävät naisten terveyteen liittyvää tiedonsaantia. Kyse ei ole siitä, että palkattaisiin vain tietyn ryhmän edustajia, vaan että rakennettaisiin tosiasiallisesti inklusiivisia työympäristöjä ja kattavampaa tekoälyn järjestelmiä.

9. Ei-tekniset näkökannat: Edellistä jatkaen, tekoälyn tutkimiseen tulisikin palkata asiantuntijoita tietojenkäsittelytieteiden ja insinöörialojen ulkopuolelta. Tekoälyn käytön siirtyessä yhä uusille toimintaympäristöille olisi hyvä varmistaa, että esimerkiksi oikeustieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden panos tekoälyjärjestelmien suunnittelussa tulisi esille.

10. Yhteisen hyvän määrittely: Tekoälyä koskevaa eettistä säännöstöä pitäisi seurata toimintakykyinen valvontaelin ja vastuullisuuden mekanismeja tulisi jalostaa nykyisestä. Kyse on siitä, miten yhteensovittaa korkeat eettiset periaatteet ja reilun sekä turvallisen tekoälyn kehitystyö. Eettisyyden periaate on kuitenkin ainakin toistaiseksi pitkälti vapaaehtoista ja keskeisenä painotuksena on yhteinen hyvä. Mutta mikä oikeastaan on yhteistä hyvää ja kuka sen määrittelee? Kehittäjien yksipuolisuuden ja tilivelvollisuuden periaatteen lisäksi tekoälyn kehityksen keskiössä on jatkossakin eettisyys.

Artikkeli perustuu AI Now -instituutin tutkimukseen. Alkuperäinen artikkeli ”The 10 Top Recommendations for the AI Field in 2017” on luettavissa täältä.

9 eettistä ongelmaa keinoälyssä

Keinoälyssä on kyse muustakin kuin teknologisista edistysaskeleista. Nykyisin tunnustetaan laajalti, että keinoälyjärjestelmiin liittyy keskeisesti inhimillisten arvojen ylläpitäminen ja riskienhallinta. Teknologiayritykset, kuten Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon, Facebook, IBM, Nokia ja Microsoft, sekä useat tieteen ja teknologian maailmassa tunnetut mielipidevaikuttajat, kuten Stephen Hawking, Elon Musk ja Bill Gates uskovat, että nyt on paras aika keskustella paitsi keinoälyn mahdollisuuksista, myös sen varjopuolista ja potentiaalisista riskeistä.

Tämän vuoksi on olennaista käydä läpi eettisiä ja ajankohtaisia kysymyksiä keinoälyyn liittyen. Tässä blogiartikkelissa esitetään yhdeksän keinoälyn yhteiskunnallista riskiä.

 1. Työttömyys. Mitä tapahtuu työpaikkojen loppuessa?

Yleisenä trendinä on, että automaatio sysää ihmisiä pois suorittavan tason teollisista töistä kohti korkeamman jalostusarvon työtehtäviä. Esimerkiksi kuljetusalalla on monia autonomisen ajamisen kokeiluja ympäri maailmaa, jotka saavat myös pohtimaan automaation eettistä puolta. Jos autonomisen ajamisen hyödyntämisen avulla pystytään radikaalista vähentämään liikenneonnettomuuksia taikka merenkulussa alusten uppoamisia inhimillisten virheiden seurauksena, ja tämän kustannus on ihmisten työpaikkojen menetys, voidaanko lopputulos tulkita pääasiallisesti eettiseksi?

Toisaalta työpaikkojen kohdalla kyse on myös ajankäytöstä. Onko työllä ollut liian keskeinen rooli ihmiskunnan historiassa? Automaatio ja keinoäly saattavatkin tarjota ihmisille mahdollisuuden löytää elämälleen muunlaisen tarkoituksen kuin työn. Tämän kysymyksen lisäksi Algoritmitutkimuksen tiimoilta on esitetty ajatuksia, että työpaikkojen korvaantuminen on tilapäinen ongelma, joka on toistunut historian saatossa useita kertoja.

 1. Epätasa-arvo. Miten yhteiskunnassa jaetaan keinoälystä kertyvä varallisuus?

Nykyinen vallitseva talousjärjestelmä perustuu ihmisten ajan ja kykyjen panoksesta saatavaan korvaukseen, joka useimmiten arvotetaan tuntipalkan muodossa. Mutta tulevaisuudessa keinoälyä hyödyntämällä yritykset voivat merkittävästi vähentää riippuvuuttaan ihmistyövoimasta. Sen seurauksena yksilöt, joilla on eniten omistuksia keinoälyyn keskittyneissä yrityksissä, keräävät suurimmat voitot. Jakaantuuko maailma siten entistä enemmän voittajiin ja häviäjiin?

Taloudellisen epätasa-arvon kasvu on jo nyt nähtävissä esimerkiksi startup-yritysten perustajien kohdalla, jotka keräävät valtaosan luomastaan taloudellisesta hyödystä. Esimerkiksi vuonna 2014 suurin piirtein samaa liikevaihtoa kerryttivät USA:ssa kolme Detroitin suurinta yritystä kuin kolme suurinta Silicon Valleyn startupia – sillä erotuksella, että jälkimmäisissä yrityksissä työskenteli 10 kertaa vähemmän työntekijöitä.

Jos haluamme kehittää ”työnteon jälkeistä” yhteiskuntaa, miten luomme siihen soveltuvan reilun talousjärjestelmän? Tämä vanha marxilainen kysymys tuotantotekijöiden omistajuudesta ja niistä koituvan varallisuuden jakautumisesta nostaa siis päätään myös keinoälyn kontekstissa. Ehdotuksena on esitetty mm. universaalia perustuloa; toisaalta siihen liittyy useita ongelmia, kuten sosialististen talouksien toimettomuuden ongelma.

 1. Ihmiskunta. Miten keinoäly vaikuttaa käyttäytymiseemme?

Keinoälyyn perustuvista boteista tulee jatkuvasti kehittyneempiä mallintamaan ihmisten välisiä kanssakäymisiä. Vuonna 2014 botti nimeltä Eugene Goostman voitti Turingin testin ensimmäistä kertaa. Goostman sai yli puolet häntä arvioinutta ihmistä luulemaan, että he puhuvat aidolle henkilölle.

Kyseinen virstanpylväs tuskin jää viimeiseksi. Tälläkin hetkellä moni yritys hyödyntää esimerkiksi chat-botteja asiakaspalvelussaan (Suomessa esimerkiksi IF Vakuutusyhtiön ”Emma”). Ihmisten kapasiteetti osoittaa huomiota ja huolenpitoa toisilleen on rajallinen, mutta botit pystyvät panostamaan niihin rajattomasti ja ovat siksi kenties ihanteellisempia asiakaspalvelijoita. On kuitenkin vielä kyseenalaista, miten tehokkaasti botit voivat ratkoa monimutkaisia asiakasongelmia sekä ennen kaikkea osoittamaan asiakaspalvelutyössä tärkeää empatiakykyä.

Joka tapauksessa voimme jo huomata, miten keinoäly onnistuu aktivoimaan aivojemme palkintojärjestelmiä. Esimerkkeinä klikkiotsikot, joiden tarkoituksena on testata erilaisten viestien toimivuutta mielenkiintomme herättäjänä, leviävät tehokkaasti sosiaalisen median uutisvirta-algoritmien välityksellä. Samankaltaisia keinoja käytetään myös muiden ohella luomaan videopeleistä addiktiivisia eli riippuvuutta aiheuttavia. Vaikka näissä esimerkeissä ihminen varsinaisesti luo sisällön, kone pystyy eri sisällöistä valitsemaan sen kaikkein koukuttavimman.

 1. Keinoälyttömyys. Miten voimme estää virheitä?

Älykkyys muodostuu oppimisen kautta, oli kyseessä ihminen tai keinoäly. Järjestelmillä on yleensä harjoitusjakso, joissa ne ”opetetaan” havaitsemaan oikeita kuvioita ja toimimaan niille syötetyn komennon perusteella. Kun järjestelmän harjoitusjakso on valmis, se voidaan siirtää haastavampaan testivaiheeseen ja sen jälkeen ottaa julkiseen käyttöön.

Järjestelmiä on kuitenkin mahdollista huijata tavoilla, joissa ihminen ei erehtyisi. Esimerkiksi satunnaiset pistekuviot voivat johtaa keinoälyn havaitsemaan jotain, mitä ei tosiasiassa ole olemassa. Jos haluamme luottaa keinoälyyn tulevaisuudessa entistä enemmän, on syytä varmistaa, että se toimii kuten suunniteltu, ja etteivät ihmiset voi saada sitä valtaansa omien etujensa ajamista varten. Ns. blackhat-hakukoneoptimointi eli Google-hakutulosten keinotekoinen manipulointi ja valeuutisten levittäminen ovat esimerkkejä algoritmipohjaisten järjestelmien manipulaatiosta, jolla voi olla laajamittaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikka ihmiset yhtäältä tietävät, ettei kaikkeen netissä vastaan tulevaan voi uskoa, toisaalta informaatiokuplaan ajautuminen ja sitä seuraava polarisoituminen on yllättävän yleistä koulutustasosta riippumatta.

 1. Robotit ja syrjintä. Miten eliminoimme keinoälyn puolueellisuuden?

Vaikka keinoäly kykenee nopeuteen ja suorituskykyyn, joka on ihmisen ulottumattomissa, sen ei voida luottaa olevan aina reilu ja neutraali. Esimerkiksi taannoin ohjelmisto, jota käytettiin tulevien rikollisten ennustamiseen, osoitti ennakkoluuloja mustia kohtaan. On tärkeä muistaa, että keinoälyn järjestelmät ovat ihmisten luomia. Ihmiset voivat olla myös puolueellisia ja tuomitsevia, ja vähintääkin erehtyväisiä. Itse asiassa algoritmi voisi teoriassa lievittää ihmisluonteen haitallisia puolia, sillä koneen päätöksentekoprosessissa ei ole mukana tarkoitusperäistä epäluotettavuutta.

 1. Turvallisuus. Miten pidämme keinoälyn turvassa vahingollisilta tahoilta?

Keinoälyn kehittyessä jokainen maailman valtio, myös Suomi, haluaa sen hyödyistä osansa.  Oli kyse sitten ihmissotilaiden korvikkeiksi tarkoitetut roboteista, itseohjautuvista asejärjestelmistä tai keinoälyjärjestelmistä, keinoälyä voidaan käyttää monenlaisiin tarkoitusperiin. Tulevaisuuden konflikteja ei käydä vain maanpinnalla, kuten esimerkiksi kauko-ohjattavat dronet ovat osoittaneet. Siksi kyberturvallisuudesta muodostuu myös keinoälyyn liittyvän keskustelun tärkeä osa-alue.

 1. ”Pahat” lampunhenget. Miten suojaudumme seurauksilta, joita ei oltu tarkoitettu?

Mitä jos keinoäly kääntyisi ihmiskuntaa vastaan? Se ei välttämättä tarkoita ”pahaa” samassa mielessä kuin ihminen toimisi tai tapaa, jolla keinoälyn luomat onnettomuudet dystooppisissa elokuvissa esitetään. Sen sijaan on mahdollista kuvitella tilanne, jossa kehittyneestä keinoälystä tulee ”lampunhenki”, joka voi täyttää toiveita tai komentoja, mutta myös kauhistuttavilla seurauksilla.

Silloin kyseessä saattaa pahanteon sijaan olla kuitenkin kyse väärinymmärryksestä ja kontekstin ymmärtämättömyydestä. Kuvittele esimerkiksi keinoälyjärjestelmä, jolle on annettu komennoksi hävittää syöpä maailmasta. Prosessoituaan asiaa se muodostaa kaavan, joka tosiasiallisesti hävittää syövän – tuhoamalla kaikki ihmiset. Tavoite täytyy, mutta tuskin ihmisten tarkoittamalla tavalla.

 1. Singulariteetti. Miten pystymme hallitsemaan monimutkaisia keinoälyjärjestelmiä?

Ihmiskunnan valta maailmassa perustuu kekseliäisyyteen ja älykkyyteen. Pärjäämme paremmin kuin isommat, nopeammat ja vahvemmat eläimet, koska pystymme kontrolloimaan ja ehdollistamaan niitä.

Mutta onko keinoälyllä jonain päivänä vastaava etu meihin nähden? Emme voi laskea kaikkea sen varaan, että vain nappia painamalla suljemme sen, koska tarpeeksi kehittynyt keinoälyjärjestelmä osaa odottaa sellaista ja puolustaa itseään. Tätä jotkut tutkijat kutsuvat singulariteetiksi, joka voidaan määritellä ajankohtana, jolloin ihmiset eivät enää ole älykkäin olento maan päällä.

 1. Robottien oikeudet. Kuinka määrittelemme keinoälyn humaanin kohtelun?

Onko roboteilla oikeuksia? Vaikka neurotieteilijät työskentelevät vieläkin tietoisuuden salaisuuksien selvittämiseksi, ymmärrämme jo monia perusmekanismeja, kuten kehun ja moitteen järjestelmiä. Tavallaan kehitämme nyt tekoälyä kepin ja porkkanan avulla. Esimerkiksi algoritmin oppimisen vahvistumista palkitaan samalla tavoin kuin koiraa sen kasvatuksessa: oppimista vahvistetaan virtuaalisella palkkiolla. Tällä hetkellä kyseiset mekanismit ovat vielä lapsenkengissä, mutta niistä tulee monimutkaisempia ja arkielämää lähestyviä teknologian kehittyessä.

Kun koemme keinoälyn olevan entiteetti, joka voi muodostaa käsityksiä, tuntea ja toimia niihin perustuen, niin oikeudellisen aseman pohtiminen ei ole enää kaukaista. Pitäisikö keinoälyä kohdella kuin eläimiä tai vertaistaan älykkyyttä? Mitä ajattelemme tunteisiin kykenevän keinoälyn kärsimyksen tasoista? Myös geneettiset algoritmit, evoluutioalgoritmit, joita käytetään järjestelmän kehittämisessä etsimällä niistä paras iteraatio, joka selviytyy, kun taas huonosti menestyneet poistetaan, edustavat monimutkaisia eettisiä ongelmia. Missä kohtaa alamme pitämään geneettisiä algoritmeja massamurhana? Tällä hetkellä yleisenä rajanvetona näissä kysymyksissä pidetään tietoisuutta – niin kauan kuin robotti tai kone ei ole tietoinen itsestään samassa mielessä kuin ihminen, tuntea kipua tai toimia itsenäisesti, sitä ei pidetä olentona, jolla olisi itseisarvo.

Johtopäätös

Edellä mainittuja keinoälyn riskejä tulee pohtia ja niiden eettistä ulottuvuutta tarkastella vakavasti. Keinoälyllä on valtava potentiaali ja on yhteiskunnan tehtävänä on saada sen potentiaali edistämään kaikkien ihmisten elämää, parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä edellyttää laajamittaista yhteistyötä tutkijoiden ja elinkeinoelämän välillä.

***

Artikkeli perustuu World Economic Forumin katsaukseen keinoälyn eettisistä ongelmista. Alkuperäinen artikkeli ”Top 9 ethical issues in artificial intelligence” on luettavissa täältä.

Robotit eivät korvaa ihmisiä: Työn korvaamisen harha

Nykyään on vallallaan vaarallinen harha-ajatus, että ihmistyötä ei enää tarvita, koska koneet tekevät kaikki työt. Esimerkiksi fiksu ja yhteiskunnallisesti valveutunut tuttavani Antti Jokela jakoi tämän lainauksen LinkedInissä:

”It seems to me that capitalism is the best economic system we know of for a society where humans do the work.

But I fear that capitalism may not be so well suited for a society of abundance, where machines do the work, where most people are unemployed, and where technology is changing the species quickly.” – Calum Chace in “The Economic Singularity”

Ongelma on, että ajatuksella ei ole todellisuuspohjaa. Ensinnäkin suurin osa ihmisistä ei ole vailla työtä, vaan suurin osa ihmisistä on yhä edelleen työssä. Työpaikkoja myös syntyy koko ajan lisää, samoin niitä poistuu, mikä on normaalia markkinatalouden kehitystä. Katso esimerkiksi nämä kaksi juttua tältä viikolta:

https://yle.fi/uutiset/3-9651963

http://www.hs.fi/talous/art-2000005232901.html

Ensimmäisessä ennustetaan, että Suomeen syntyy lähivuosina 20,000 uutta mobiilialan työpaikkaa. Toisessa sanotaan, että oikeanlaisia markkinointiosaajia ei löydy Suomen työmarkkinoilta. Kun samaan aikaan nuorille sanotaan, että koneet korvaavat teidät ja maalataan kuvia tulevaisuudesta, jossa kenenkään ei tarvitse tehdä töitä, missä on motivaatio opiskella näitä uusia, haastavia työtehtäviä varten?

Kuitenkin harha-ajattelu on voimissaan, koska lähes kukaan ei näytä kyseenalaistavan ajatusta siitä, että ”koneet syrjäyttävät ihmiset”. Näen tähän kaksi pääsyytä. Ensinnäkin globaali talous on pitkään ollut taantumassa, ainakin länsimaisesta näkökulmasta. Kun työpaikkoja on siirtynyt ennätystahtiin Aasiaan, on helppo hyväksyä väittämä, että koneet vievät ne, vaikka todellisuudessa Aasian tehtaissa työskentelevät enimmäkseen ihmiset.

Toiseksi ”tekoälyyn” ja koneoppimiseen liittyy paljon harhakuvitelmia henkilöitä, jotka eivät ymmärrä mihin teknologia kykenee. Tällä hetkellä esim. useimmilla tietotyön aloilla tietokone tukee ihmistyön suorittamista (=mahdollistaa ihmisen tekevän enemmän) sen sijaan että korvaisi ihmisen. Tietokoneet eivät ole itsenäisiä ajattelijoita, jotka voisivat hoitaa erilaiset prosessit alusta loppuun, vaan välikohdissa tarvitaan ihmisiä. Tietokoneet eivät osaa suunnitella, tutkia, tai tehdä mitään tarkoituksellisesti luovaa. Ennen kaikkea tietokoneet eivät osaa ajatella: mitään todellista yleistä tekoälyä ei ole olemassa, vaan koneiden osuus on yhä edelleen prosessien optimoimista ja ihmistyötä helpottavia työkaluja.

Näen tässä ajassa paljon yhtäläisyyttä teollistumisen ajan Luddiitti-liikkeen kanssa: silloinkin koneiden piti korvata ihmiset. Niin kävikin joillain aloilla, mutta markkinatalouden ansiosta syntyi uusia työtehtäviä, joita ei tuolloin osattu ajatellakaan. Niin käy myös nyt: on SEO-optimoijia ja mobiilidevaajia, jotka 15 vuotta sitten eivät olleet olemassa edes käsitteinä. Sen sijaan, että omaksuisimme häviömielialan, pitää miettiä kuinka uusien työnimikkeiden syntymistä voidaan kiihdyttää, jotta suhdeluku syrjäytettyihin töihin paranisi. Samaten koulutusjärjestelmää pitää kehittää – on järjetöntä, että uudelleenkouluttautuminen toiselle alalle kestää vuosikausia; on pystyttävä parempaan.

Näen, että on kolme strategista vaihtoehtoa:

1) Jäädä tuleen makaamaan, ja voivotella menetettyjä työpaikkoja. Tämä on nähty, eikä se johda mihinkään.

2) Maalata pilvilinnoja, ja kuvitella että työtä ei enää tarvita. Tämä on harha-ajatus, joka johtaa tuhoisiin kansantaloudellisiin seurauksiin.

3) Ottaa lusikka käteen, ja kilpailla kansainvälisessä taloudessa korkeatasoisilla tuotteilla ja palveluilla. Uudistaa koulutusta, ja kannustaa työntekoon. Ja vaikka verottaa konetyötä enemmän, kuten Bill Gates ehdotti.

Kun yhteiskunta hyväksyy (harha-)ajatuksen, että ihmistyötä ei enää tarvita, yksilöillä ei ole syytä kehittää järjestelmiä eteenpäin taikka kouluttautua uudenlaisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tehtäviin. Sen vuoksi tämä harha-ajattelu on haitallista, ja on varsin pelottavaa nähdä kuinka laajasti hyväksyttyä siitä on tullut.

Lokaali vs. globaali informaatiokupla

Informaatiokupla = järjestelmällisesti valitaan tai vastaanotetaan yksipuolista tietoa.

1. Informaatiokuplat tekevät jotkin valinnat helpommaksi (sisällön suosittelu, suodattaminen => vaikutus maailmankuvaan)
2. Yleisesti ottaen kuplautuminen edellyttää medialukutaidon puutetta (Haakanan hypoteesi [1])
3. Kyse on kuplan määrittelystä: paikallinen kupla vs. globaali kupla

Paikallinen = tietty kanava, esim. Facebook
Globaali = koko tiedonvälitysjärjestelmä

Valitaan => globaalin informaatiokuplan ongelma
Vastaanotetaan => lokaalin informaatiokuplan ongelma

Vrt. konfirmaatiovääristymä => yleistä tahoa voi kritisoida, mutta itseä ei — tai omia puutteita ei tiedosta

[1] ”Ei kuplasta puhuttu silloin, kun tv-kanavaa ei voinut valita.” Näytettiin kuitenkin yhteiskunnallisesti tärkeä sisältö.

Miksi sosiaalisen median käyttäjille ei näytetä sisältöä, jota heidän tulisi nähdä?

Oletetaan, että on sellaista sisältöä, jonka näkeminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Se voi liittyä esimerkiksi terveyteen, korruptioon, oikeudenmukaisuuteen, väärän tiedon levittämiseen, kasvatukseen, kansalaisoikeuksiin, jne.

Silloin voidaan kysyä:

A. Miten taata nykyisessä hajautetun sosiaalisen median mallissa, että ihmiset näkevät tämän sisällön?
B. Miksi käyttäjille ei näytetä sisältöä, jota heidän tulisi nähdä?

Keskityn seuraavassa vastaamaan jälkimmäiseen kysymykseen. Mahdollisia syitä voidaan nähdä olevan useampia, tässä mielestäni keskeisimmät.

1. Ihmiset eivät halua nähdä, mitä heidän tulisi nähdä

Tyypillisesti sosiaalisen median käyttäjät tykkäävät viesteistä, joiden sisällön kanssa he ovat samaa mieltä. Näin siitä huolimatta, että vastakkaisten mielipiteiden näkeminen voisi johtaa laajempaan ymmärrykseen ja lievittää sosiaalisen median ryhmäpolarisaatiota. Käyttäjien vahvistusharha johtaa koneen vahvistusharhaan.

2. Tavoitteiden ristiriitaisuus

Ristiriitaisuuden oletukset ovat seuraavat:

a) Jos Facebook optimoi omaa etuaan eli käyttäjän palaamista => se näyttää mitä haluat nähdä, koska tällöin se optimoi mainosnäyttöjä

b) Jos Facebook optimoi sinun etuasi => se näyttää mitä haluat nähdä, koska saat sellaisesta sisällöstä välittömän tyydytyksen lähteen (gratification)

c) Jos Facebook optimoi yleistä etua => näyttää sivistävää sisältöä, koska se vähentää konflikteja ja polarisoitumista

On siis selkeää, että Facebookin ja käyttäjän preferenssit (a, b) poikkeavat yleisestä hyvästä (c) tässä tapauksessa. Voidaan sanoa, että Facebook yrityksenä ja Facebook yhteiskunnallisena vaikuttajana ovat keskenään ristiriidassa.

Mutta ongelma on myös luonteeltaan osaksi tekninen:

==> Miten operationalisoida ”yleinen hyvä” selkeäksi tavoitteeksi?

Jatkona tälle ajatukselle:

3. Kuka määrittää mitä tulisi nähdä?

Entisaikaan joukkoviestinten toimitus, päätoimittaja tai vastaava toimittaja, päätti mitä sisältöä näyttää kansalaisille. Nämä päätökset pohjautuvat jonkinlaiseen journalistiseen ohjeistukseen, jonka mukaan valitaan yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita, jotka koskettavat suurta osaa kansasta.

Mutta kuten Kari Haakana esitti ”Algorytmittyvä elämä” -tilaisuudessa, eikö tämäkin näkökulma ole puolueellinen ja johda informaatiokuplaan? Edelleen siinä kansalaiset näkevät vain rajatun määrän informaatiota. Nykyisin informaationvälitys on fragmentoitunutta: kuin sormenjälki, jokaisen yksilöllinen uutisvirta on ainutlaatuinen. Ei ole kahta samanlaista sosiaalisen median uutisvirtaa. On kylläkin aiheita, jotka läpileikkaavat lähes jokaisen uutisvirran. Tätä kuvaan seuraavalla Venn-kaaviolla.

C=yhteinen sisältö, joka koskettaa monta käyttäjää. R=jokaisen yksityinen sisältö.

Johtopäätös

Johtopäätöksenä sanoisin, että tiedonvälityksen kannalta tilanne ei ole lainkaan niin synkkä kuin yleisesti luullaan. Koska sosiaalinen media perustuu jakoihin, tärkeäksi koettu sisältö yhä edelleen leviää nopeasti. Ehkä ongelmana on pikemminkin se, että tärkeää sisältöä ei ole kovinkaan paljon. Tärkeitä uutisia on hyvin vähän suhteessa kokonaisaikaan, jonka ihmiset viettävät sosiaalisessa mediassa.

Tyhjän tilan täyttää merkityksetön, viihteellinen sisältö, koska se saa edes aikaan jonkinlaisia emotionaalisia reaktioita käyttäjissä. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on siis: sisältö löytää lukijansa, kunhan se koetaan tarpeeksi tärkeäksi. Joissain tapauksissa tämä edellyttää, että tärkeä sisältö on paketoitava oikeaan muotoon ja markkinoitava sosiaalisen median käyttäjille – etenkin koska se kilpailee helppoa ja viihteellistä sisältöä vastaan.